Black Hindi Action And Detective Album Bina Tere Na Ek Pal Raham Ali

Mere channel par har type ka album dekhne ke Liye subscribe jarur karna..
Album Name--Black

Cast--Raj,Sohel,Tasir,Akash,Safinur,Riyaz,Roni Islam

????--KB(Tasir),Raj,Akash

Editing,Story,Directed by--Roni Islam

#Yaali#Rahamali#Binaterenaekpal#Rajentertainment#Sohelentertainment

Lyrics--Binatere na ek pal ho na bin tere kabhi kal ho.Ya Ali Raham Ali Ya Ali yar pe kurban he sabhi.
Комментарии выключены

Не пропустите Black Hindi Action And Detective Album Bina Tere Na Ek Pal Raham Ali продолжение: